تاریخ:ژانویه 17, 2022

user0009

بازی استراتژی خالص

نحوه انجام بازی استراتژی خالص (Game Of Pure Strategy) یا گاپس (GOPS)

بازی وست دو نفره

آموزش بازی وست (Whist)

بازی کارتی کنستا

آموزش بازی کارتی کنستا (Canasta)

بازی کارتی میشیگان

آموزش بازی کارتی میشیگان (Michigan)

بازی کرگ

معرفی بازی کرگ (Crag)

بازی تاس 6

معرفی بازی تاس 6 (Game of Six)

بازی کارتی من شک دارم

بازی کارتی من شک دارم (I Doubt It)

بازی کارتی هفت ها

بازی کارتی هفت ها (Sevens)

بازی کارتی قاشق ها

معرفی بازی کارتی قاشق ها (Spoons)

بازی کارتی 5 نفره

معرفی چند بازی کارتی 5 نفره