وصل شونده های هم خال

چرا ترکیب 4-5 همخال در پوکر از 8-9 همخال بهتر است و باید در استراتژی پوکر شما تاثیر بگذارد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: ریاضیات پوکر و استراتژی پوکر از زمان ابداع احتمالات پیش فلاپ، بازیکنان پوکر یافته های جالبی...

چطور در پوکر باید با وصل شونده های همخال بازی کرد؟ (suited-connectors)

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر خیلی از کسانی که تازه وارد هولدم نامحدود می شوند، به...