پراهلاد فریدمن

پراهلاد فریدمن کیست؟

پراهلاد فریدمن پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...