پیش بینی بسکتبال nba

لس آنجلس لیکرز و دنور ناگتس پیش بینی بسکتبال

پیش بینی بسکتبال NBA؛ دنور ناگتس – لس آنجلس لیکرز (بازی پنجم)

بوستون سلتیکس و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ بوستون سلتیکس – میامی هیت (بازی پنجم)

لس آنجلس لیکرز و دنور ناگتس پیش بینی بسکتبال

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – دنور ناگتس (بازی دوم)

دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس کلیپرز – دنور ناگتس (بازی ششم)

هیوستون راکتس و لس آنجلس لیکرز

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – هیوستون راکتس (بازی پنجم)

دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ لس آنجلس کلیپرز – دنور ناگتس (بازی پنجم)

دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ لس آنجلس کلیپرز – دنور ناگتس (بازی سوم)

پیش بینی بسکتبال

پیش بینی بسکتبال NBA؛ میلواکی باکس – میامی هیت (بازی چهارم)

لس آنجلس لیکرز و هیوستون راکتس

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – هیوستون راکتس (بازی دوم)

تورنتو رپترز و بوستون سلتیکس

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ بوستون سلتیکس – تورنتو رپترز (بازی دوم)