پیش بینی در پوکر

چرا در پوکر، علاوه بر طیف دست های رقیب، باید طیف دست های خودتان را هم پیش بینی کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر Cutoff (موقعیت کات آف: نفر قبل از دیلر) وقتی قرار است در...