چارچوب بندی و زیان گریزی

چارچوب های زمانی و زیان گریزی

چارچوب زمانی چیست و چه تأثیری در تصمیمات مبتنی بر زیان گریزی ما دارد؟ آمار و ارقام در این...