آشنایی با بازی ورق کازینو

بازی کازینو یک بازی جذاب برای 2 تا 4 بازیکن است. برای برنده شدن در این بازی باید کارت های خاص را به دست آورید. توضیحات و آموزش ویدیویی در ادامه آمده است.

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز از این پس در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید. این بازی به 2 تا 4 نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

موارد موردنیاز

52 کارت، 2 تا 4 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

در مجموع به هر بازیکن 4 کارت می دهیم. ابتدا دو کارت به رقیب می دهیم، سپس دو کارت را برگردانده در وسط قرار می دهیم، سپس دو کارت هم دست دهنده برای خودش بر می دارد. حالا یک بار دیگر این روند را تکرار می کنیم. تا همه 4 کارته شوند.

وقتی بازیکنان با همه کارت هایشان بازی کردند، دست دهنده باید 4 کارت دیگر به آنها بدهد. این روند را تا زمانی که همه کارت ها دست داده شوند ادامه می دهیم.

این مطلب اختصاصی مجله بخت و اقبال است.

هدف

هدف در این بازی این است که با برنده شدن کارت های خاص، امتیاز به دست بیاوریم. باید کارت های بیشتری برنده شویم تا به هدف نزدیکتر شویم. در هر دور بازی می توان 11امتیاز گرفت.

3 امتیاز به کسی داده می شود که بیش از همه کارت برنده شده باشد. 1امتیاز به کسی داده می شود که بیشترین کارت های خال پیک را برنده شده باشد. کسی که کارت 10 خشت (معروف به کازینوی بزرگ) را برده، 2امتیاز می گیرد. کسی که کارت 2 پیک (معروف به کازینوی کوچک) را برده 1امتیاز می گیرد. به ازای هر کارت تک هم یک امتیاز داده می شود.

نحوه بازی

در طول بازی، بازیکنان تلاش می کنند بیش از همه کارت برنده شوند تا بیشترین امتیاز را به دست آورند. برای بردن کارت ها باید یکی از کارت های دست تان را با یکی از کارت های وسط جفت کنید. در ضمن می توان چند کارت از وسط را با یک کارت برداشت به شرطی که ارزش کارتی که در دست بازیکن است برابر با مجموع ارزش آن کارت ها باشد.

به عنوان مثال، بازیکنی که کارت 7 در دست دارد می تواند یک کارت 3 و یک کارت 4 را از وسط بردارد. اگر بازیکن نمی تواند کارتی از وسط جفت کرده بردارد، او باید یکی از کارت هایش را در وسط قرار دهد.

در طول بازی می توان دو ترکیب ایجاد کرد. یک ترکیب ساخت و یک ترکیب صدا.

ترکیب ساخت وقتی است که یک کارت بازیکن با یک کارت وسط ترکیب می شود. این کار را وقتی می توانیم انجام دهیم که مجموع ارزش کارت های ترکیب شده برابر با ارزش کارتی باشد که هنوز در دست ماست.

به عنوان مثال، یک بازیکن می توان یک کارت2 از دستش را با یک کارت 6 در وسط ترکیب کند به شرطی که او یک کارت 8 در دست داشته باشد. برای انجام این کار او باید اعلام کند ساخت 8 تا بقیه بازیکنان بدانند که کارت 2و6 ترکیب شده اند و از هم جدا نمی شوند. در نوبت بعدی این بازیکن، او می تواند ساخت 8 را بگیرد. وقتی یک ترکیب ساخت ایجاد شد، رقیب می تواند آن را بگیرد در صورتی که کارتی داشته باشد که ارزشش برابر با ارزش آن ساخت باشد.

وقتی یک ترکیب ساخت ایجاد شد، بازیکنان می توانند به ایجاد ترکیب ها ادامه دهند. یک بازیکن می تواند یک کارت تک را به ساخت8 اضافه کند و ساخت9 را ایجاد کند. البته برای انجام این کار او حتما باید یک کارت 9 در دست داشته باشد.

نوع دیگر ترکیب، ترکیب صدا است. در این روش کارت هایی را با هم ترکیب می کنیم که ارزش برابر دارند. فقط وقتی می توان این کار را انجام داد که بازیکن، یک کارت با همان ارزش را در دست داشته باشد. یک بازیکن می تواند یک کارت 8 از دستش را به یک کارت 8 در وسط اضافه کند و صدا بزند 8. در نوبت بعدی این بازیکن، او می تواند با کارت 8 که در دست دارد کارت های 8 را بگیرد.

می توان چند کارت وسط را با ترکیب صدا یکی کرد. یک بازیکن می تواند یک کارت5 را روی یک کارت2 بگذارد و یک 7 بسازد. بعد در همان نوبت، ساخت7 را به یک کارت 7 در وسط اضافه کند و صدا بزند 7. او فقط وقتی می تواند این کار را انجام دهد که یک کارت 7 در دست داشته باشد.

امتیازگیری

در پایان، بازیکنان کارت هایی که برنده شده اند را مرور می کنند و امتیازات را به این شکل حساب می کنند:

 • بیشترین کارت: 3امتیاز (اگر دو یا چند بازیکن با هم برابر شده اند امتیاز محاسبه نمی شود)
 • بیشترین کارت پیک: 1امتیاز
 • کازینوی بزرگ (10 خشت): 2امتیاز
 • کازینوی کوچک (2 پیک): 1امتیاز
 • تک ها: 1امتیاز برای هر کدام

بازی تا امتیاز 21 ادامه پیدا می کند.

قوانین

 • وقتی دور بازی تمام شد، بازیکنی که آخرین کارت ها را برداشته باید تمام کارت های وسط را بردارد.
 • کارت های شاه، بی بی و سرباز را نمی توان در ترکیب ها قرار داد. برای برداشتن آنها فقط باید از جفت کردن استفاده کرد.
 • در هر نوبت، بازیکن تنها می تواند با یک کارت دستش بازی کند.
 • یک بازیکن وقتی می تواند ترکیب بسازد که کارتی با همان ارزش در دست داشته باشد.
 • ترکیب صدا در همان ارزش اولیه می ماند و هیچ بازیکنی نمی تواند آن را افزایش دهد.
 • بازیکنی که یک ترکیب ایجاد کرده در صورتی که ترکیبش عوض نشده، نمی تواند در نوبت بعدی اش کارت زمین بگذارد.

شباهت این بازی به بازی های دیگر

این بازی از حیث اهداف شبیه بازی 4 برگ است، همانطور که خال گشنیز امتیاز آور بود، در اینجا جمع آوری پیک ها مهم است، در 4 برگ مجموع برگ ها باید 11 می شد اما اینجا برگ ها باید شبیه هم باشند. همچنین 10 خشت مانند بازی 4 برگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

متن ویدیو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق کازینو آشنا می شویم. کار را با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می کنیم و بعد وارد جزئیات می شویم. 2تا4 بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

در این بازی 52 کارت لازم داریم. دو کارت به رقیب می دهیم و دو کارت را برگردانده در وسط قرار می دهیم. دو کارت هم برای خودمان برمی داریم. یک بار دیگر این روند را تکرار می کنیم.

هدف

در این بازی باید با برنده شدن کارت های خاص و بیشترین کارت ها، امتیاز بگیریم. به بازیکنی که بیشترین کارت را برنده شده 3 امتیاز داده می شود. برنده شدن بیشترین کارت پیک، 1 امتیاز دارد. 2 امتیاز برای کارت 10 خشت (کازینوی بزرگ)، 1 امتیاز برای کارت 2 پیک (کازینوی کوچک) و 1 امتیاز برای هر کارت تک.

نحوه بازی

به دستی که قبلا کارت هایش را پخش کردیم برمی گردیم. من کارت های بازیکنان را برگردانده ام تا آنها را ببینید. در بازی واقعی باید آنها را از رقبا پنهان کنید. در طول بازی، بازیکنان سعی می کنند بیشترین کارت را برنده شوند تا امتیاز بیشتری کسب کنند.

برای برنده شدن کارت ها باید یک کارت مان را با یک کارت وسط جفت کنیم. می توان چند کارت وسط را با هم برداشت فقط در صورتی که ارزش کارت ما برابر با مجموع ارزش آن کارت ها باشد. اگر بازیکنی نمی تواند کارتی از وسط بردارد باید یکی از کارت هایش را وسط بگذارد.

ترکیب ها

دو ترکیب می توان در طول بازی ساخت: ترکیب ساخت و ترکیب صدا. ترکیب ساخت یعنی یک کارت بازیکن با یک کارت وسط ترکیب می شود. وقتی می توان این کار را کرد که کارتی برابر با ارزش مجموع کارت های ترکیب شده در دست داشته باشیم. بازیکن شماره 1 کارت 2 را با کارت 6 در وسط ترکیب می کند چون کارت 8 در دست دارد. حالا بازیکن شماره 1 باید بگوید ترکیب ساخت 8. بدین ترتیب بازیکن مقابل می فهمد که این دو کارت ترکیب شده اند و دیگر نمی توان آنها را از هم جدا کرد. در نوبت بعدی، بازیکن شماره 1 می تواند آن دو کارت را بردارد.

وقتی یک ترکیب ساخت ایجاد شد، بازیکن مقابل هم می تواند آن را بردارد تنها در صورتی که کارتی در دست داشته باشد که ارزش آن برابر با ارزش آن ترکیب باشد. بازیکن شماره 2 یک کارت 7 دارد و می تواند ترکیب 7 ساخته شده توسط بازیکن مقابلش را بردارد. وقتی ترکیبی ساخته شد می توان آن ترکیب را گسترش داد.

بازیکن شماره 1 ترکیب ساخت 7 را ایجاد کرد. بازیکن شماره 2 یک کارت 2 به آن اضافه می کند. حالا او می تواند این ترکیب را بردارد چون یک کارت 9 در دست دارد. بازیکن شماره 1 کارت تک را به آن ترکیب اضافه می کند و حالا ترکیب، 10 است. او در نوبت بعدی اش با کارت 10 که در دست دارد، این کارت ها را برمی دارد.

ترکیب دیگر هم ترکیب صداست. در ترکیب صدا کارت های هم ارزش را جفت می کنیم. این کار را وقتی می توان انجام داد که کارتی برابر با ارزش آن را در دست داشته باشیم. بازیکن شماره 1 کارت 8 دستش را به کارت 8 وسط اضافه می کند و می گوید ترکیب صدای 8. او در نوبت بعدی اش می تواند این کارت ها را با کارت 8 که در دست دارد، بردارد.

می توانیم با چند کارت، یک ترکیب صدا بسازیم. بازیکن شماره 2 کارت 5 خودش را روی کارت 2 وسط می گذارد و این ترکیب را روی کارت 7 وسط قرار می دهد. حالا او یک ترکیب صدای 7 دارد. او مجاز است این کار را انجام دهد چون کارت 7 در دست دارد و می تواند این ترکیب را بردارد.

نحوه بازی

به نمونه برمی گردیم جایی که بازیکن شماره 1 ترکیب 8 را ایجاد کرد. بازیکن شماره 2 کارت بی بی را وسط می گذارد. بازیکن شماره 1 ترکیب ساخت 8 را برمی دارد. بازی ادامه پیدا می کند. وقتی بازیکنان با 4 کارت شان بازی کردند، دست دهنده 4 کارت جدید به آنها می دهد. بازیکنان تا جایی این روند را ادامه می دهند که همه کارت ها دست داده شود. در پایان بازی، بازیکنی که آخرین بار کارتی از وسط برداشته، کارت های باقیمانده در وسط را برمی دارد.

امتیازات

بازیکنان بعد از پایان دور بازی باید کارت هایشان را بشمارند تا مشخص شود چه کسی بیشترین کارت را دارد و چه کسی بیشترین کارت پیک را برنده شده است. در ضمن باید امتیاز کارت های کازینوی بزرگ، کازینوی کوچک و کارت های تک محاسبه شود.

بازیکن شماره 1 به خاطر برنده شدن بیشترین کارت 3 امتیاز، به خاطر برنده شدن بیشترین کارت پیک 1 امتیاز، به خاطر کازینوی بزرگ 2 امتیاز، به خاطر کازینوی کوچک 1 امتیاز می گیرد. پس امتیاز او از دور اول 7 است. بازیکن شماره 2 هم همه کارت های تک را برنده شده و برای هرکدام 1 امتیاز می گیرد. پس 4 امتیاز دارد. بازی تا امتیاز 21 ادامه دارد. بازیکن شماره 2 کارت ها را به هم ریخته، آنها را در دور بعدی دست می دهد.

مرور قوانین

شاه ها، بی بی ها و سربازها را نمی توان در ترکیب ها استفاده کرد. فقط می توان آنها را با جفت کردن برداشت. در هر نوبت بازیکن می تواند فقط با یک کارت دستش بازی کند. بازیکن وقتی می تواند ترکیب بسازد که به اندازه مجموع ارزش آن ترکیب، یک کارت در دست داشته باشد.

ترکیب صدا در ارزش اولیه می ماند و نمی توان آن را گسترش داد. بازیکنی که یک ترکیب ساخته (در صورتی که ترکیبش تغییر نکرده)، نمی تواند در نوبت بعدی اش کارت وسط بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *