تاریخ:می 16, 2021

آشنایی با بازی دومینوی پای جوجه

بازی پای جوجه، یک بازی دومینوی جذاب است که به صورت گروهی می توان از آن لذت برد. در این بازی باید رشته دومینوها را با عددهای یکسان ادامه دهید و به دنبال جفت ها باشید. هرچقدر امتیاز شما کمتر باشد شانس برنده شدن تان بیشتر است. این بازی در سبک بازی های موزائیکی است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی دومینوی قطار مکزیکی و بازی دومینو را نام برد. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

مجموعه دومینو، 2 تا 6 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

آماده سازی

دور اول بازی با یک جفت 9 آغاز می شود. دور دوم بازی با یک جفت 8 و همین طور ادامه پیدا می کند تا دور آخر که با جفت صفر شروع می شود. وقتی بازیکنان در حال کشیدن دومینوها هستند، دومینوی جفت شروع کننده در کنار قرار می گیرد. براساس تعداد بازیکن در بازی، دومینوها به این شکل بین آنها پخش می شوند:

  • 2 بازیکن: 20 دومنیو برای هر نفر
  • 3 بازیکن: 14 دومینو برای هر نفر
  • 4 بازیکن: 10 دومینو برای هر نفر
  • 5 بازیکن: 8 دومینو برای هر نفر
  • 6 بازیکن: 7 دومینو برای هر نفر

دومینوهای اضافی را کنار می گذاریم تا حیاط جوجه را تشکیل دهند.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که در پایان، کمترین امتیاز را داشته باشیم. هر دور وقتی تمام می شود که یک بازیکن با همه دومینوهایش بازی کرده باشد. در پایان هر دور بازی، بازیکنان مجموع ارزش دومینوهایی که در دست شان باقی مانده را حساب می کنند.

بازی های مشابه

در بازی های دومینو همیشه باید روی دومینوهایی که روی میز قرار گرفته متمرکز باشید تا بتوانید بهترین شان را برای جفت کردن انتخاب کنید. در ضمن باید از دومینوهایی که در دست دارید با اولویت و در بهترین زمان استفاده کنید. بازی پای جوجه در طبقه بندی بازی های دومینو است. از بازی های مشابه می توان به بازی رامیکوب اشاره کرد.

نحوه انجام بازی

برای بازی کردن با دومینوها باید عدد یک سمت آنها را با عدد سمت آزاد دومینویی که روی زمین است جفت کنیم. یعنی هر دو سمتی که برابر هم قرار می گیرند از یک عدد باشند. بازی با جفت کردن یک دومینو با دومینویی که شروع کننده بازی است آغاز می شود. بازیکنان به نوبت و با چرخش ساعتگرد بازی می کنند (در هر نوبت یک دومینو).

اگر بازیکنی نمی تواند بازی کند، باید یک دومینو از حیاط جوجه بردارد. در دومینوی جفت وسط به شش جفت نیاز است تا یک پای جوجه جفت ایجاد شود. وقتی پای جوجه کامل شد، بازیکن می تواند با هر دومینوی آزادی که در وسط است یک جفت بسازد. وقتی با یک دومینوی جفت بازی شد، سه دومینوی بعدی هم باید با آن جفت باشند تا یک پای جوجه ایجاد شود.

وقتی پای جوجه کامل شد، بازیکنان می توانند دومینوهایشان را با هر دومینوی آزاد در وسط جفت کنند. وقتی یک بازیکن با همه دومینوهایش بازی کرد یا هیچ بازیکنی دیگر نتوانست حرکتی انجام دهد، دور بازی تمام شده است.

امتیازگیری

در انتهای دور بازی، هر بازیکن باید ارزش مجموع دومینوهایی که در دست دارد را حساب کند. بازیکنی که بعد از تمام دورهای بازی کمترین امتیاز را گرفت، برنده بازی است.

قوانین

  • اگر حیاط جوجه خالی شد و یک بازیکن نمی تواند حرکتی انجام دهد، بازیکن بعدی باید بازی کند.
  • اگر دومینوی جفت صفر در پایان دور بازی در دست شما باقی مانده باشد، امتیاز آن 50 امتیاز است.

آموزش ویدیویی بازی دومینوی پای جوجه

در این ویدیو با نحوه انجام بازی دومینوی پای جوجه آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بازی می شویم.

آماده سازی

دو تا شش بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند. در این بازی به 9 سری دومینوی جفت نیاز دارید. هر دور بازی با یک جفت دومینوی متفاوت در وسط شروع می شود. دور اول بازی با جفت 9، دور دوم با جفت 8 شروع می شود و همین روند ادامه دارد تا دور آخر بازی که با جفت صفر شروع می شود.

وقتی بازیکنان در حال برداشتن دومینوها هستند دومینوی جفت ابتدایی را باید کنار گذاشت. تعداد دومینوهایی که هر بازیکن در ابتدای بازی برمی دارد به تعداد بازیکنان حاضر بستگی دارد. اگر 12 سری دومینوی جفت داشته باشیم می توانیم بازیکنان بیشتری در بازی داشته باشیم.

بقیه دومینوها را کنار می گذاریم و به آن ها می گوییم حیاط جوجه. حالا دومینوی جفت ابتدایی که کنار گذاشته بودیم را وسط قرار می دهیم.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که در پایان بازی کمترین امتیاز را داشته باشیم. هر دور بازی وقتی تمام می شود که یک بازیکن با همه دومینوهایش بازی کرده باشد یا اینکه هیچ بازیکنی نتواند در بازی حرکت کند. دومینوها را وقتی می شود وسط گذاشت که یک عدد آن ها با یک دومینوی باز در وسط جفت باشد. در پایان هر دور بازی، بازیکنان به اندازه مجموع ارزش دومینوهایی که دست شان باقی مانده امتیاز می گیرند.

نحوه انجام بازی

برای اینکه نمایش بازی برای شما ساده باشد من تعداد دومینوهای هر بازیکن را از 10 به 6 رسانده ام. من همه دومینوها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید دومینوها را از رقبا پنهان کنید.

در ابتدای دور بازی، بازیکنان باید یک پای دوتایی جوجه درست کنند. برای این کار باید یک دومینوی جفت 9 را وسط گذاشت و در 6 طرفش از دومینوهای مناسب استفاده کرد. بازیکن شماره 1 بازی را با جفت کردن یک دومینو در وسط شروع می کند. حالا نوبت بازیکن شماره 2 است ولی او دومینوی 9 ندارد.

او باید از حیاط جوجه دومینو بکشد. دومینوی موردنظر 9 دارد و می توان در این نوبت از آن استفاده کرد. بازیکن شماره 3 هم یک دومینوی 9 وسط می گذارد. بازیکن شماره 4 دومینوی 9 ندارد. او از حیاط جوجه دومینو برمی دارد ولی باز هم دومینوی 9 ندارد پس نمی تواند بازی کند.

بازیکن شماره 1 هم یک دومینوی 9 دیگر وسط می گذارد. بازیکن شماره 2 مجبور است از حیاط جوجه دومینو بردارد و دومینوی موردنظر 9 دارد. بازیکن شماره 3 هم دومینوی موردنظر را دارد و حالا مجموعه 6 تایی از دومینوها شکل گرفته است. حالا که پای دوتایی جوجه ایجاد شده بازیکنان می توانند دومینوهایشان را با هر دومینوی باز وسط جفت کنند.

بازیکن شماره 4 دومینوی 7 را با دومینوی 7 که در وسط باز است جفت می کند. بازیکن شماره 1 هم یک دومینوی جفت 2 وسط می گذارد. وقتی یک دومینوی جفت کشیده شد باید یک پای جوجه جدید درست کرد. قبل از هر حرکت دیگری باید با این دومینو بازی کرد.

بازیکن شماره 2 دومینوی 2 را وسط می گذارد. بازیکن شماره 2 می تواند یک دومینوی 2 وسط بگذارد. بازیکن شماره 3 هم همین طور. بازیکن شماره 4 هم با یک دومینوی 2 پای جوجه را کامل می کند. حالا که پای جوجه کامل شد، بازیکنان می توانند دومینویشان را با یک دومینوی باز وسط جفت کنند.

بازیکن شماره 1 دومینوی 3 را با دومینوی 3 باز که در وسط است جفت می کند. بازیکن شماره 2 از یک دومینوی جفت 8 برای دومینوی 8 باز که وسط است استفاده می کند. حالا دوباره بازیکنان باید سه دومینوی 8 را با آن جفت کنند تا پای جوجه را کامل کنند (قبل از اینکه هر حرکت دیگری انجام شود).

بازیکن شماره 2 پای جوجه را کامل می کند. بازیکن شماره 3 از دومینوی 6 باز استفاده می کند. بازیکن شماره 4 هم از دومینوی 7 باز. بازیکن شماره 1 هم آخرین دومینویش را با دومینوی 4 باز جفت می کند. این دور بازی به پایان می رسد.

امتیازگیری

مجموع ارزش دومینوهایی که دست بازیکن شماره 2 مانده برابر با 27 است. مجموع ارزش دومینوهایی که دست بازیکن شماره 3 مانده برابر با 28 است. مجموع ارزش دومینوهایی که دست بازیکن شماره 4 مانده برابر با 12 است. بعد از آنکه همه دورهای بازی انجام شد، بازیکنی که کمترین امتیاز را دارد برنده بازی است.

مرور قوانین

اگر یک بازیکن می تواند با دومینویش بازی کند باید این کار را انجام دهد. وقتی بازیکن یک دومینو برمی دارد و می تواند با آن بازی کند، باید این کار را انجام دهد. اگر دومینوهای حیاط دومینو به پایان رسیده و یک بازیکن نمی تواند بازی کند، نوبتش می سوزد.

اگر هیچ کدام از بازیکنان نمی توانند حرکتی انجام دهند دور بازی به پایان می رسد. حالا باید امتیازات را محاسبه کرد. یک بازیکن می تواند روی پای جوجه کامل شده بازی کند. اگر دور بازی تمام شود و دومینوی جفت صفر در دست شما باقی مانده باشد، این دومینو 50 امتیاز دارد.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *