تغییر موقعیت در پوکر

بازیکنان پوکر چه زمانی باید برای استراحت و سرویس بهداشتی! از پای میز بلند شوند؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: ریاضیات پوکر و روانشناسی پوکر چند سال پیش برای یک تورنمنت پوکر به یکی از کازینوهای...

چطور تغییر موقعیت در پوکر می تواند به موفقیت بدل شود؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر دیشب برای 6 ساعت پیاپی، هولدم نامحدود $5/$3 بازی کردم. در...