تاریخ:ژانویه 20, 2022

لس آنجلس لیکرز

لس آنجلس لیکرز و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ میامی هیت – لس آنجلس لیکرز (بازی ششم)

لس آنجلس لیکرز و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – میامی هیت (بازی سوم)

لس آنجلس لیکرز و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – میامی هیت (بازی دوم)

لس آنجلس لیکرز و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – میامی هیت (بازی اول)

لس آنجلس لیکرز و دنور ناگتس پیش بینی بسکتبال

پیش بینی بسکتبال NBA؛ دنور ناگتس – لس آنجلس لیکرز

لس آنجلس لیکرز و دنور ناگتس پیش بینی بسکتبال

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – دنور ناگتس

هیوستون راکتس و لس آنجلس لیکرز

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – هیوستون راکتس

لس آنجلس لیکرز و هیوستون راکتس

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – هیوستون راکتس

هیوستون راکتس و لس آنجلس لیکرز

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ هیوستون راکتس – لس آنجلس لیکرز

لس آنجلس لیکرز و پورتلند بلیزرز

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ لس آنجلس لیکرز – پورتلند بلیزرز