تاریخ:ژانویه 20, 2022

میامی هیت

لس آنجلس لیکرز و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ میامی هیت – لس آنجلس لیکرز (بازی ششم)

لس آنجلس لیکرز و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – میامی هیت (بازی سوم)

لس آنجلس لیکرز و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – میامی هیت (بازی دوم)

لس آنجلس لیکرز و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – میامی هیت (بازی اول)

بوستون سلتیکس و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ بوستون سلتیکس – میامی هیت (بازی ششم)

بوستون سلتیکس و میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA؛ بوستون سلتیکس – میامی هیت (بازی پنجم)

میامی هیت و بوستون سلتیکس

پیش بینی بسکتبال NBA؛ بوستون سلتیکس – میامی هیت (بازی سوم)

پیش بینی بسکتبال

پیش بینی بسکتبال NBA؛ میلواکی باکس – میامی هیت (بازی چهارم)

میلواکی باکس - میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ میامی هیت – میلواکی باکس (بازی سوم)

میامی هیت و میلواکی باکس

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ میامی هیت – میلواکی باکس (بازی دوم)