پست کردن شرط در پوکر

چرا باید از پست کردن شرط بی ارزش در ریور اجتناب کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر کسانی که تازه وارد پوکر هولدم شده اند و حتی کسانی...

پنج دلیل بد برای پست کردن شرط در پوکر را بدانید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر پیش نیازها: شرط براساس قدرت دست یا شرط غیربلوف (Value Bet)...