آموزش بازی دو نفره پینوکل

بازی پینوکل به صورت 4 نفره را قبلا به شما آموزش دادیم. در این قسمت قصد داریم حالت 2 نفره آن را به شما آموزش دهیم.

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید. این بازی به 2 نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

موارد موردنیاز

48 کارت پینوکل، 2 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

به هر بازیکن 12 کارت می دهیم. بالاترین کارت از مجموعه کارت های باقیمانده را برمی گردانیم و آن را تا نیمه زیر بقیه کارت ها قرار می دهیم. خال این کارت، خال حکم در دور بازی است. اگر دست دهنده یک کارت 9 را برگرداند، 10 امتیاز به او داده می شود.

هدف

هدف در این بازی این است که زودتر از بقیه به امتیاز 1000 برسیم. برای کسب امتیاز باید از روکردن ورق و برنده شدن دورهایی استفاده کرد که در آنها کارت های تک، 10، شاه یا بی بی باشد.

رنک کارت

از بالا به پایین

تک – 10 – شاه – بی بی – سرباز – 9

نحوه بازی

بازیکنی که دست دهنده نیست باید کارت اول را بکشد. حالا دست دهنده باید یک کارت (هر کارتی باشد مهم نیست) بکشد. برنده کسی است که کارتش بالاترین رنک را در خال حکم داشته باشد. اگر هیچ کارتی از خال حکم کشیده نشد، برنده کسی است که کارتش بالاترین رنک را در خال آغازگر داشته است.

حالا بازیکن برنده می تواند به روکردن ورق بپردازد. لیست روکردن ورق در زیر آمده است. بازیکن بابت روکردن ورق امتیاز می گیرد. در ضمن او می تواند از همان کارت ها در دورها استفاده کند.

وقتی روکردن ورق اتفاق افتاد یا اگر بازیکن برنده دور، ورقی برای روکردن نداشت، برنده آخرین دور باید بالاترین کارت از مجموعه کارت های باقیمانده را بردارد. بازیکن دیگر هم کارت بعدی را برمی دارد. حالا آنها 12 کارت دارند. برنده آخرین دور باید دور جدید را شروع کند.

اگر بازیکنی کارت 9 خال حکم را دارد، می تواند بعد از بردن یک دور، آن کارت را با کارت برگردانده شده از بسته کارت های باقیمانده عوض کند. وقتی او این کار را کرد، 10 امتیاز می گیرد. در ضمن بازیکنی که یک کارت 9 خال حکم رو کرد یا از کارت 9 خال حکم در یک دور استفاده کرد هم 10 امتیاز می گیرد.

وقتی از بسته کارت های باقیمانده فقط یک کارت ماند (خوابیده به پشت)، برنده دور بعدی آن کارت باقیمانده را برمی دارد. بازیکن بازنده دور بعدی هم کارت برگردانده شده که زیر بسته کارت ها گذاشتیم را برمی دارد. بعد از اینکه آخرین کارت ها برداشته شد دیگر نمی توان از روکردن ورق امتیاز گرفت.

با 12 کارت آخر فقط برای برنده شدن دورها بازی می کنیم. در این 12 دور پایانی باید در صورت امکان کارتی از خال آغازگر کشید. در ضمن اگر می توانید دور را برنده شوید باید این کار را انجام دهید. به بازیکنی که برنده آخرین دور شود 10 امتیاز داده می شود. حالا هر بازیکن باید تعداد کارت های تک و 10 که برنده شده را بشمارد. بازیکنان به ازای هرکدام از این کارت ها 10 امتیاز می گیرند. بازیکنان باید تعداد کارت های شاه و بی بی که برنده شده اند را محاسبه کنند. به ازای هر کدام از این کارت ها، 5 امتیاز به بازیکن داده می شود.

امتیاز روکردن ورق

 • ردیف خال حکم (تک – 10 – شاه – بی بی – سرباز): 150 امتیاز
 • کارت 9 خال حکم: 10 امتیاز
 • ازدواج خال حکم (شاه و بی بی): 40 امتیاز
 • ازدواج غیر حکم: 20 امتیاز
 • 4 کارت تک از هر خال: 100 امتیاز (2 تا: 200 امتیاز)
 • 4 کارت شاه از هر خال: 80 امتیاز (2 تا: 160 امتیاز)
 • 4 کارت بی بی از هر خال: 60 امتیاز (2 تا: 120 امتیاز)
 • 4 کارت سرباز از هر خال: 40 امتیاز (2 تا: 80 امتیاز)
 • پینوکل (بی بی پیک و سرباز خشت): 40 امتیاز (2 تا: 80 امتیاز)

قوانین

 • اگر هر دو بازیکن کارتی یکسان کشیدند، برنده دور کارتی است که اول کشیده شده است.
 • بعد از برنده شدن در یک دور، فقط یک روکردن ورق می توان انجام داد. اگر چند روکردن ورق اتفاق بیفتد بازیکن باید یک دور دیگر برنده شود تا امتیازات آن را بگیرد. به عنوان مثال، بی بی پیک از یک ازدواج که امتیاز آن گرفته شده را می توان در کنار سرباز خشت گذاشت که در حال حاضر با 4 کارت سرباز دیگر در روکردن ورق مورداستفاده بوده است. بدین ترتیب یک پینوکل شکل می گیرد. ولی در آن دور، بازیکن فقط می تواند امتیاز 4 سرباز یا پینوکل را بگیرد. برای گرفتن امتیاز دیگری اول باید در یک دور دیگر برنده شود.
 • از یک کارت می توان در چند روکردن ورق استفاده کرد فقط در صورتی که نوع این روکردن ها با هم متفاوت باشد. از بی بی پیک می توان در یک ازدواج، یک توالی، یک پینوکل و 4 بی بی استفاده کرد. اگر یک کارت بی بی از یک روکردن ورق 4 بی بی کشیده شده، نمی توان یک کارت بی بی دیگر به سه کارت بی بی باقیمانده اضافه کرد و دوباره امتیاز گرفت. برای امتیازگیری دوباره از این نوع، همه کارت های بی بی باید متفاوت باشند.
 • یک بازیکن نمی تواند یک توالی رو کند و بعد، از ازدواج خال حکم کارت های همان توالی دوباره امتیاز بگیرد. بازیکن می تواند اول یک ازدواج خال حکم رو کند و بعد کارت هایی به آن دو کارت اضافه کند و این بار به خاطر رو کردن یک توالی امتیاز بگیرد.

متن ویدیو

گونه های مختلفی از بازی پینوکل وجود دارد. اینجا با هم نحوه انجام بازی پینوکل دو نفره را یاد می گیریم. ابتدا کار را با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می کنیم و بعد وارد جزئیات می شویم.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

در این بازی به بسته کارت های پینوکل نیاز دارید. دو مجموعه کارت از تک ها تا 9 ها که مجموعا 48 کارت می شود. به هر بازیکن 12 کارت می دهیم. بالاترین کارت از مجموعه کارت های باقیمانده برگردانده می شود. خال این کارت، خال حکم در دور بازی خواهد بود.

هدف

در این بازی هدف این است که امتیاز بگیریم. برای امتیاز گرفتن باید از رو کردن ورق و برنده شدن دورهایی استفاده کنیم که شامل کارت تک، 10، شاه یا بی بی باشد. در هر دور هر بازیکن یک کارت در وسط قرار می دهد. برنده کسی است که کارتش بالاترین رنک را در خال حکم داشته باشد.

اگر هیچ کارتی از خال حکم کشیده نشد، کسی برنده است که کارتش بالاترین رنک در خال آغازگر را دارد. کارت تک بالاترین کارت است. بعد از آن، کارت 10 و شاه قرار می گیرد. کارت 9 هم پایین ترین کارت است.

نحوه بازی

به دستی که کارت هایش را پخش کردم برمی گردیم. من کارت ها را برگردانده ام تا آنها را ببینید. در یک بازی واقعی شما باید کارت ها را از رقبا پنهان کنید. بازی را بازیکن غیر دست دهنده شروع می کند.

بازیکن شماره 2 کارت تک گشنیز کشید. بازیکن شماره 1 می تواند هر کارتی بکشد. او کارت 9 خشت را وسط گذاشت. بازیکن شماره 2 برنده است چون کارتش رنک بالاتری در خال آغازگر داشت. بعد از برنده شدن، بازیکن می تواند ورق رو کند.

روکردن ورق در این حالت هاست: توالی تک و شاه و بی بی و سرباز و 10 از خال حکم – ازدواج شاه و بی بی از یک خال – 4 کارت تک – 4 کارت شاه – 4 کارت بی بی – 4 کارت سرباز – پینوکل (کارت بی بی پیک و کارت سرباز خشت) – دو پینوکل (دو بی بی پیک و دو سرباز خشت).

بازیکن شماره 2 یک ازدواج رو می کند. بازیکن در طول دور بازی می تواند از کارت هایی که در روکردن ورق استفاده کرده در دورها بهره بگیرد. حالا برنده آخرین دور باید بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را بکشد. بازیکن بازنده هم کارت بعدی را برمی دارد. حالا هر دو 12 کارت دارند.

بازیکن برنده دور قبلی باید دور جدید را آغاز کند. بازیکن شماره 2 کارت سرباز گشنیز می کشد. بازیکن شماره 1 هم کارت 10 گشنیز. بازیکن شماره 1 برنده است چون کارت 10 از سرباز بالاتر است.

اگر بازیکنی کارت 9 خال حکم را داشته باشد می تواند آن را با کارتی که از بسته کارت های باقیمانده برگرداندیم و زیر بسته گذاشتیم عوض کند. او باید این کار را بعد از برنده شدن دور انجام دهد. بازیکن شماره 1 کارت 9 دل را با کارت 10 دل عوض کرد.

بازیکن شماره 1 بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را برمی دارد. بازیکن شماره 2 هم کارت بعدی را برمی دارد. بازیکن شماره 1 کارت 9 خشت می کشد. بازیکن شماره 2 کارت بی بی خشت. بازیکن 2 برنده است چون کارتش رنک بالاتری داشت. او سه کارت شاه به کارت شاهی که قبلا رو کرده بود اضافه می کند و حالا 4 کارت شاه دارد. بازیکن شماره 2 بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده را برمی دارد و بازیکن شماره 1 هم کارت بعدی را.

به پایان بازی می رویم. بازیکن شماره 2 برنده دور می شود و سه کارت بی بی به کارت بی بی که قبلا رو کرده بود اضافه می کند و حالا 4 کارت بی بی دارد. بازیکن شماره 2 کارت بالای بسته کارت های باقیمانده را برمی دارد. بازیکن شماره 1 هم کارتی که زیر بسته بود.

در بقیه دور بازی بازیکنان فقط برای برنده شدن دور بازی می کنند. بسته کارت های باقیمانده تمام شده و دیگر رو کردن ورق امتیازی ندارد. بازیکنان باید کارت هایی که از رو کردن ورق باقی مانده را به کارت های دست شان اضافه کنند.

 در این 12 دور پایانی قوانین جدیدی داریم. اولا در صورت امکان، بازیکن باید از خال آغازگر کارت بکشد. ثانیا اگر یک بازیکن می تواند برنده دور شود باید این کار را انجام دهد. بازیکن شماره 2 کارت تک دل می کشد. بازیکن شماره 1 هم از خال پیروی می کند و کارت 9 دل می کشد. کارت بازیکن شماره 2 بالاتر بود و برنده شد.

وقتی بازیکن نه کارتی از خال آغازگر و نه کارتی از خال حکم دارد، می تواند هر کارتی بکشد. بازیکنان به بازی ادامه می دهند تا زمانی که با همه کارت ها بازی شود. به بازیکن برنده آخرین دور 10 امتیاز داده می شود.

امتیازگیری

روکردن ورق در طول دور بازی امتیاز دارد. امتیاز هر حالت از روکردن ورق را اینجا برای شما قرار دادیم:

بازیکن شماره 2 بیست امتیاز از رو کردن ازدواج گرفت. کارت 9 خال حکم 10 امتیاز دارد وقتی این کارت را با کارت زیر بسته کارت های باقیمانده عوض کنیم، در روکردن ورق از آن استفاده کنیم یا در دورها از آن بهره بگیریم. بازیکن شماره 1 به خاطر عوض کردن این کارت 10 امتیاز گرفت.

امتیاز بقیه ورق روکردن ها را هم حساب می کنیم. در پایان دور بازی بازیکنان باید تعداد کارت های تک و 10 و شاه و بی بی که در دورها برنده شده اند را بشمارند. هر کارت تک یا 10 که در دورها برنده شده اید 10 امتیاز دارد. هر کارت شاه یا بی بی که در دورها برنده شده اید 5 امتیاز دارد. برنده شدن در دور آخر هم 10 امتیاز دارد.

بازیکن شماره 1 یازده کارت تک و 10 داشت. در ضمن او 8 کارت شاه و بی بی هم برنده شده بود. او برنده دور آخر بازی بود. در نتیجه امتیاز او برابر با 160 است. بازیکن شماره 2 پنج کارت تک و 10 برنده شده است. در ضمن او 8 کارت بی بی و شاه هم دارد. بنابراین امتیاز او برابر با 90 است. در پایان دور اول بازی، بازیکن شماره 2 با نتیجه 300 بر 190 پیش است. بازی تا امتیاز 1000 ادامه پیدا می کند.

مرور قوانین

اگر هر دو بازیکن یک کارت یکسان بکشند، کارت اول برنده است. از یک کارت می توان در چند روکردن ورق استفاده کرد ولی نباید از همان نوع قبلی باشد. بازیکن شماره 2 از کارت شاهی که قبلا در روکردن ازدواج استفاده کرده بود کمک گرفت و 4 کارت شاه رو کرد.

هر بازیکن می تواند در هر نوبتش تنها بابت یک روکردن ورق امتیاز بگیرد. بازیکنی که یک توالی کارت های خال حکم رو کرده نمی تواند برای بار دوم از کارت های شاه و بی بی همان توالی استفاده کند و این بار بابت ازدواج خال حکم امتیاز بگیرد. بازیکن اول باید یک ازدواج خال حکم رو کند. در نوبت بعدی رو کردن ورق، او می تواند کارت های دیگر را به این دو اضافه کرده بابت توالی کارت های خال حکم امتیاز بگیرد.

اگر دست دهنده یک کارت 9 از بسته کارت ها در اثنای دست دادن برگرداند، 10 امتیاز می گیرد. امتیازات را باید در طول بازی محاسبه کرد. اولین بازیکنی که به امتیاز 1000 برسد یا از آن عبور کند، برنده بازی است. اگر در میانه یک دور بازی، یک بازیکن به امتیاز 1000 برسد بازی همان جا تمام می شود.

آشنایی با بازی ورق 4 نفره پینوکل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *