آشنایی با بازی ورق دوراک

دوراک یک بازی ورق جذاب است که 2تا6 بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید هر چه سریع تر از شر کارت هایتان خلاص شوید. توضیحات و ویدیوی آموزشی در ادامه آمده است.

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز از این پس در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید. این بازی به 2 تا 4 نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

موارد موردنیاز

  • 2 تا 6 بازیکن
  • 36 کارت (تک ها تا 6 ها)

رنک کارت

از بالا به پایین: تک – شاه – بی بی – سرباز – 10 – 9 – 8 – 7 – 6

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

به هر بازیکن 6 کارت می دهیم. بالاترین کارت از مجموعه کارت های باقیمانده را برمی گردانیم و بقیه کارت ها را روی آن می گذاریم. خال این کارت، خال حکم در دور بازی است.

هدف بازی دوراک

در این بازی هدف این است که آخرین بازیکنی نباشیم که هنوز کارت دارد.

نحوه بازی دوراک

در طول بازی، مهاجمان و مدافعان داریم. مدافع وقتی موفق است که همه تهاجم های انجام شده را شکست دهد. وقتی او ناموفق است که یک حمله را نتواند یا نخواهد که دفع کند. اولین مهاجم کسی است که پایین ترین کارت خال حکم را دارد. اولین مدافع هم بازیکن سمت چپ اولین مهاجم است.

یک حمله یعنی یک بازیکن یک کارت در وسط می گذارد. برای دفاع باید آن کارت را شکست داد. برای این کار باید یک کارت با رنک بالاتر در همان خال کشید. اگر کارت حمله یک کارت از خال حکم نبوده، با هر کارتی از خال حکم هم می توان آن کارت را شکست داد.

اگر یک حمله با موفقیت دفاع شد، یک حمله دیگر می توان انجام داد. اما این کارت جدید باید در همان رنک کارت قبلی باشد (هم رنک با کارت حمله اول یا هم رنک با کارت دفاع). وقتی حمله تمام شد، بازیکن سمت چپ مدافع هم در صورت امکان می تواند حمله کند.

فرصت حمله کردن به نوبت و با چرخش ساعتگرد ادامه پیدا می کند (اگر با بیش از 4 بازیکن بازی می کنیم، فقط بازیکن های سمت راست و چپ مدافع می توانند حمله کنند).

برای حمله می توان حداکثر 6 کارت حمله داشت. اگر مدافع کار را با کمتر از 6 کارت شروع کرده، حداکثر کارت های حمله برابر با تعداد کارت هایی است که مدافع در شروع حمله دارد. یک حمله ممکن است قبل از بازی کردن با 6 کارت حمله، تمام شود و این در صورتی است که مهاجم نمی تواند یا نمی خواهد حمله را ادامه دهد.

اگر یک مدافع با موفقیت همه حملات را دفع کرد، او مهاجم جدید می شود. وقتی یک مدافع برنده می شود، کارت های وسط را کنار می گذاریم. اگر مدافع نتواند یک حمله را دفع کند، او باید همه کارت های وسط را به دستش اضافه کند. در ضمن او نوبتش برای حمله کردن را از دست می دهد.

قبل از شروع حمله بعدی، هر بازیکنی که کمتر از 6 کارت دارد باید از بسته کارت های باقیمانده کارت بردارد تا باز هم تعداد کارت هایش به عدد 6 برسد. وقتی کارت های بسته کارت های باقیمانده تمام شد، بعد از حمله بازیکنان نمی توانند کارت بکشند.

یک مدافع می تواند علی رغم اینکه کارت مناسب برای دفع کردن حمله را دارد، کارتی برای دفع حمله در وسط قرار ندهد. بدین ترتیب او باید کارت های وسط را بردارد و نوبتش را برای حمله از دست می دهد. اما قبل از اینکه مدافع کارت ها را بردارد، بقیه بازیکنان می توانند کارت های حمله ممکن را اضافه کنند. به عنوان مثال، یک بازیکن می تواند یک کارت 6 به کارت های وسط اضافه کند فقط در صورتی که یک کارت 6 دیگر در وسط باشد.

باختن

آخرین بازیکنی که هنوز کارت دارد بازنده است و باید دست دهنده بعدی باشد.

قوانین بازی دوراک

  • بعد از حمله، بازیکنان کارت می گیرند تا دوباره 6 کارت داشته باشند. اول، مهاجم اصلی باید این کار را انجام دهد. بقیه بازیکنان هم به نوبت و با چرخش ساعتگرد این کار را انجام می دهند. در نهایت مدافع اگر نیاز داشته باشد، کارت می گیرد.
  • آخرین کارتی که در بسته کارت های باقیمانده می ماند همان کارتی است که اول بازی برگردانده شد و خال آن هم به عنوان خال حکم انتخاب شد. وقتی این کارت هم برداشته شد، رقابت برای خلاص شدن از شر کارت ها شروع می شود. آخرین بازیکنی که هنوز کارت دارد بازنده است.
  • یک بازیکن مجبور نیست حتما حمله کند؛ حتی اگر امکانش مهیا باشد. یک مدافع مجبور نیست حتما دفاع کند؛‌ حتی اگر امکانش مهیا باشد.

ترجمه متن ویدیو

در این ویدیو یاد می گیریم چطور بازی ورق دوراک را انجام دهیم. ابتدا مفاهیم کلی و نحوه بازی را یاد می گیریم. بعد وارد جزئیات بازی می شویم. در این ویدیو یک دور بازی دوراک به عنوان نمونه به نمایش درمی آید.

مفاهیم کلی

بازی ورق دوراک گونه های مختلفی دارد. در این ویدیو بازی 4 نفره را یاد می گیریم در شرایطی که هر نفر به صورت انفرادی در بازی شرکت می کند. در دوراک از 36 کارت استفاده می کنیم؛ از تک ها تا 6 ها در هر خال. در این بازی کارت تک بالاترین کارت و کارت 6 پایین ترین کارت است. کارت های خال حکم بالاتر از هر کارت دیگر هستند.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

به هر بازیکن 6 کارت می دهیم (هر بار 1 کارت). حالا بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را برمی گردانیم و بقیه کارت ها را روی آن می گذاریم. خال این کارت، خال حکم در دور بازی است.

هدف

در این بازی هدف این است که آخرین بازیکنی نباشیم که هنوز کارت دارد. آخرین بازیکنی که هنوز کارت دارد دوراک است؛ یعنی احمق! او باید دست دهنده بازی بعدی باشد.

نحوه بازی

به همان دستی برمی گردیم که من کارت ها را دست دادم. من کارت های همه بازیکنان را برگرداندم تا همه را ببینید. در بازی اصلی باید کارت هایتان را از بقیه پنهان کنید. اولین حمله را بازیکنی شروع می کند که پایین ترین کارت خال حکم را دارد؛ بازیکن شماره 4 در این بازی. در حمله، بازیکن یک کارت را در وسط قرار می دهد. دفاع یعنی باید آن کارت را شکست دهیم. برای این کار باید یک کارت با رنک بالاتر در همان خال بکشیم. اگر کارت حمله از خال حکم نباشد، هر کارت خال حکم می تواند کارت حمله را دفع کند.

اگر حمله با موفقیت دفع شد می توان یک حمله دیگر شروع کرد. ولی این کارت حمله جدید باید از همان خال کارت قبلی باشد. اینجا حمله دوم بازیکن شماره 4 باید کارت 8 یا کارت سرباز باشد. وقتی حمله بازیکن شماره 4 تمام شد، بازیکن سمت چپ مدافع فرصت دارد حمله کند. بازیکن شماره 2 باید با یک کارت هم رنک کارت های وسط حمله کند. او با کارت بی بی پیک حمله می کند. اگر مدافع با موفقیت همه حملات را دفع کند، مهاجم جدید می شود. اگر مدافع نتواند یک حمله را دفع کند، باید همه کارت های وسط را بردارد. در ضمن او نوبتش برای حمله را از دست می دهد.

بازیکن شماره 1 در دفاع ناموفق بود و همه کارت های وسط را برمی دارد. او نوبتش برای حمله را از دست می دهد و بازیکن شماره 2 مهاجم جدید است. بازیکن شماره 3 هم مدافع جدید. قبل از این حمله، هر بازیکنی که کمتر از 6 کارت دارد، کارت می گیرد تا دوباره 6 کارت داشته باشد. وقتی کارت های بسته کارت های باقیمانده تمام شد، بازیکنان نمی توانند کارت بردارند.

مرور قوانین

بعد از حمله اول، بقیه کارت های حمله باید هم رنک با کارت های وسط باشند. اینجا کارت دوم حمله باید 8 یا 9 باشد. وقتی بازیکن شماره 2 با یک کارت تک دفاع می کند، کارت حمله بعدی می تواند یک کارت 8 یا 9 یا تک باشد. در حمله، حداکثر کارت های حمله 6 تاست. اگر کارت های مدافع کمتر از6 تاست، حداکثر تعداد کارت های حمله برابر با تعداد کارت های بازیکن مدافع است. حمله ممکن است قبل از بازی کردن با 6 کارت تمام شود. این در صورتی است که بازیکنان مهاجم نتوانند حمله کنند یا همه آنها تصمیم بگیرند که دیگر حمله نکنند.

وقتی مدافع برنده شد، همه کارت های وسط را کنار می گذاریم. وقتی مهاجم اصلی نمی تواند حمله کند یا از این کار صرف نظر می کند، بقیه بازیکنان غیرمدافع می توانند حمله کنند. اینجا بازیکن شماره 4 دیگر به بازیکن شماره 1 حمله نمی کند. حالا نوبت بازیکن شماره 2 است و می تواند حمله کند. وقتی حمله او تمام شد، بازیکن شماره 3 می تواند حمله کند. وقتی حمله او تمام شد، نوبت حمله بازیکن شماره 4 است. این روند به نوبت و با چرخش ساعتگرد ادامه پیدا می کند تا زمانی که 6 حمله انجام شود یا همه مهاجمان از حمله صرف نظر کنند یا مدافع نتواند یک حمله را دفع کند.

یک مدافع می تواند علی رغم داشتن کارت مناسب، دفاع نکند. در این صورت او باید همه کارت های وسط را بردارد و نوبت حمله اش از بین می رود. اما قبل از برداشتن کارت ها، بقیه بازیکنان می توانند کارت های حمله ممکن را اضافه کنند. به عنوان مثال، بازیکن شماره 3 می توانست از یک کارت خال حکم برای دفع کارت 7 گشنیز استفاده کند. اما تصمیم گرفت این کار را نکند. بازیکن شماره 1 یک کارت 6 گشنیز اضافه می کند چون 6 یک کارت مناسب برای حمله است. حالا مدافع کارت های وسط را برمی دارد.

بعد از این مرحله، بازیکنان باید کارت های جدید بگیرند تا دوباره کارت هایشان به عدد 6 برسد. اول مهاجم اصلی باید این کار را انجام دهد. بعد سایر مهاجمان به نوبت و با چرخش ساعتگرد این کار را انجام می دهند. در آخر هم مدافع اگر نیاز دارد این کار را می کند. آخرین کارتی که در بسته کارت های باقیمانده وجود دارد، همان کارت اول است که برگرداندیم و خال آن هم خال حکم شد. وقتی این کارت هم برداشته شد، رقابت برای خلاص شدن از شر کارت ها شروع می شود. آخرین بازیکنی که هنوز کارت دارد، بازنده است.

باختن

در این بازی دو بازیکن داریم. بازیکن شماره 1 حمله می کند و بازیکن شماره 3 دفاع می کند. بازیکن شماره 1 با آخرین کارتش حمله می کند و دیگر کارتی ندارد. بازیکن شماره 3 آخرین بازیکنی است که کارت دارد و بازنده بازی است.

نمونه

به هر بازیکن 6 کارت می دهیم. بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را برمی گردانیم و بقیه کارت ها را روی آن می گذاریم. خال این کارت، خال حکم دور بازی است. بازیکن شماره 3 پایین ترین کارت خال حکم را دارد پس باید حمله را شروع کند. بازیکن شماره 4 اولین مدافع است.

بازیکن شماره 3 با کارت 7 گشنیز حمله می کند. بازیکن شماره 4 با کارت سرباز گشنیز دفاع می کند. کارت حمله بعدی باید یک 7 یا سرباز باشد. بازیکن شماره 3 چنین کارتی ندارد پس نوبت بازیکن شماره 1 است که حمله کند. او با سرباز پیک حمله می کند. بازیکن شماره 4 با شاه پیک دفاع می کند. بازیکن شماره 1 دیگر حمله نمی کند. او کارت سرباز خال حکمش را نگه می دارد. بازیکن های شماره 2 و 3 هم دیگر نمی خواهند حمله کنند. کارت های وسط را کنار می گذاریم.

حالا بازیکن های شماره 3 و 1 یک کارت می گیرند. بازیکن شماره 4 دو کارت می گیرد. او در دفاع موفق بود و حالا مهاجم است. بازیکن شماره 4 با کارت 6 پیک حمله می کند. بازیکن شماره 1 با کارت 8 پیک دفاع می کند. بازیکن شماره 4 با کارت 8 گشنیز حمله می کند. بازیکن شماره 1 تصمیم می گیرد دفاع نکند. حالا بازیکنان دیگر می توانند کارت های حمله مناسب را اضافه کنند. بازیکن شماره 2 کارت 8 دل را اضافه می کند. بازیکن شماره 1 کارت های وسط را برمی دارد. بازیکن های شماره 4 و 2 کارت می گیرند و دوباره به 6 کارت می رسند.

بازیکن شماره 1 در دفاع ناموفق بود و نوبت حمله را از دست داد. حالا بازیکن شماره 2 به بازیکن شماره 3 حمله می کند. او در مقابل این حمله دفاع می کند ولی تصمیم می گیرد در مقابل حمله بعدی دفاع نکند. بقیه بازیکنان کارت حمله مناسب اضافه نمی کنند. بازیکن شماره 2 دو کارت می گیرد تا به 6 کارت برسد. حالا بازیکن شماره 3 نمی تواند مهاجم باشد. بازیکن شماره 4 حمله می کند، بازیکن شماره 1 دفاع. بازیکن های شماره 4 و 2 حمله نمی کنند. بازیکن شماره 3 حمله می کند. بازیکن شماره 1 دفاع می کند. هیچ حمله دیگری انجام نمی شود و کارت های وسط را کنار می گذاریم.

بازیکن شماره 4 کارت می گیرد تا به 6 کارت برسد. بازیکن شماره 1 حمله به بازیکن شماره 2 را شروع می کند. بازیکن شماره 2 دفاع می کند اما در برابر حمله بعدی دفاع نمی کند. بازیکن شماره 3 کارت های حمله مناسب اضافه می کند. بازیکن های شماره 1 و 3 کارت می گیرند.

حالا کارت های بسته کارت های باقیمانده تمام شده است. رقابت برای خلاص شدن از شر کارت ها شروع می شود. بازیکن شماره 3 به بازیکن شماره 4 حمله می کند. او تصمیم می گیرد دفاع نکند. بازیکن شماره 3 کارت های حمله مناسب اضافه می کند. بازیکن شماره 1 به بازیکن شماره 2 حمله می کند. بازیکنان به این ترتیب به حمله و دفاع ادامه می دهند.

بازیکن شماره 4 حمله آخر را انجام می دهد. بازیکن شماره 2 هم دفاع می کند. چون در یک نوبت هر دو بازیکن کارت هایشان را تمام کردند، این بازی با نتیجه مساوی به پایان می رسد.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *