تاریخ:ژانویه 16, 2021

آشنایی با بازی ورق شیپس هد

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی شیپس هد یک بازی جذاب برای پنج شرکت کننده است. در این بازی باید کارت های باارزش را در دورها برنده شوید. این بازی در سبک بازی های دورهاست. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی ورق 66، بازی ورق فریب و بازی ورق گام را نام برد. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

32 کارت (از تک ها تا 7 ها)، 5 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن 6 کارت می دهیم. دو کارت در وسط قرار می دهیم.

هدف بازی

در این بازی هدف این است که در یک دور بازی 61 امتیاز کارت یا بیشتر به دست آوریم. امتیاز کارت براساس ارزش کارت هایی که در دورها برنده می شویم محاسبه می شود. مجموع امتیازی که می توان از طریق کارت ها به دست آورد 120 امتیاز در هر دور بازی است.

بازی های مشابه

یکی از محبوب ترین انواع بازی های ورق، بازی هایی است که برد و باخت با عملکرد بازیکن در دورها مشخص می شود. این دسته از بازی ها زیرمجموعه های زیادی دارد. بازی شیپس هد متعلق به زیرمجموعه بردن کارت است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی ورق 1000 و بازی ورق کازینو را نام برد.

رنک کارت

حکم: بی بی ها (گشنیز، خشت، پیک، دل)، سربازها (گشنیز، خشت، پیک، دل)، تک خشت، 10 خشت، شاه خشت، 9 خشت، 8 خشت، 7 خشت.

غیرحکم (گشنیز، پیک، دل): تک – 10 – شاه – 9 – 8 – 7

حکم کردن

بازیکن سمت چپ دست دهنده می تواند دو کارت وسط را بردارد یا آنها را به نفر بعدی پاس بدهد. بازیکنی باید این دو کارت را بردارد که فکر می کند می تواند در آن دور بازی، 61 امتیاز کارت یا بیشتر بگیرد.

کسی که این دو کارت را برداشت یک شریک برای خود انتخاب می کند. امتیاز کارت این دو بازیکن را باید با هم حساب کرد. سه بازیکن دیگر هم در یک تیم دیگر هستند. امتیاز کارت این سه نفر هم باید با هم حساب شود.

برای انتخاب شریک، بازیکن باید یک کارت تک غیرحکم در خال کارت غیرحکمی که در دست دارد بگوید. بازیکنان نخواهند فهمید شریک او کیست تا زمانی که آن کارت تک کشیده شود.

وقتی شریک انتخاب شد، بازیکن باید آن دو کارت را کنار بگذارد. در پایان دور بازی، این دو کارت هم جزو امتیازات آن بازیکن محاسبه می شود.

نحوه انجام بازی

بازیکن سمت چپ دست دهنده اولین دور را شروع می کند. بازیکنان باید یک کارت از همان خال بکشند (در صورت امکان). اگر بازیکنی کارتی از خال آغازگر ندارد،‌ می تواند کارتی دیگر بکشد. برنده این دور کسی است که کارتش بالاترین رنک را در خال حکم دارد. اگر هیچ کارتی از خال حکم در دور کشیده نشده، برنده این دور کسی است که کارتش بالاترین رنک در خال آغازگر را داشته باشد. بازیکن برنده باید دور بعدی را آغاز کند.

امتیازگیری

در پایان دور بازی، بازیکنان باید ارزش کارت هایشان (که در طول دور بازی برنده شده اند) را محاسبه کنند. بازیکنی که دو کارت را در ابتدای بازی برداشت باید آنها را هم در این محاسبه لحاظ کند.

ارزش کارت ها

  • هر تک: 11 امتیاز
  • هر 10: 10 امتیاز
  • هر شاه: 4 امتیاز
  • هر بی بی: 3 امتیاز
  • هر سرباز: 2 امتیاز

امتیاز بازیکنان براساس میزان امتیاز کارت کسب شده توسط بازیکنی که آن دو کارت را برداشت و شریکش (در طول دور بازی) محاسبه می شود.

بازی را می توان تا جایی ادامه داد که یک بازیکن به امتیازی که از قبل توافق شده برسد. یا اینکه تعداد دورهای بازی از قبل توسط بازیکنان مشخص می شود.

قوانین

  • بازیکن باید تا جایی که ممکن است از خال آغازگر پیروی کند. فراموش نکنید تمام بی بی ها، سربازها و خشت ها به عنوان خال حکم در نظر گرفته می شوند.
  • کارت تک غیرحکم که برای مشخص شدن شریک گفته می شود را فقط وقتی می توان کشید که خال آن کارت تک در آن دور بازی، خال آغازگر بوده باشد. یا اینکه در آخرین دور از آن دور بازی باشیم.
  • اگر شریک، کارت سرباز خشت را در اختیار داشته باشد می توان به شکلی دیگر عمل کرد. دیگر بازیکنی که آن دو کارت را برداشته کارت تک غیرحکم را نمی گوید. بازیکنی که سرباز خشت را در دست دارد، این را به بقیه نمی گوید تا زمانی که از آن کارت در یک دور استفاده کند.

متن ویدیو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق شیپس هد آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر می شویم. در این بازی 5 بازیکن شرکت می کنند. برای این بازی بسته کارت 32 تایی نیاز دارید: از تک ها تا 7 ها در هر خال.

دست دادن کارت

به هر بازیکن 3 کارت می دهیم. دو کارت را در وسط می گذاریم. دوباره به هر بازیکن 3 کارت می دهیم.

هدف بازی

این بازی دورهاست. در هر دور بازیکنان یک کارت وسط می گذارند و بازیکنی که کارتش بالاترین رنک در خال حکم را دارد برنده است. اگر کارتی از خال حکم کشیده نشد برنده کسی است که کارتش بالاترین رنک را در خال آغازگر داشته است.

کارت های خال حکم، همه کارت های بی بی، سرباز و کارت های خال خشت هستند. در این میان کارت های بی بی از همه بالاتر هستند. بعد از آن ها کارت های سرباز قرار دارند. بین کارت های بی بی و سرباز هم رنک خال به این شکل است: اول گشنیز، بعد پیک، دل و خشت.

رنک کارت ها هم به این شکل است: اول کارت تک، بعد کارت 10، کارت شاه، 9، 8 و کارت 7. در میان کارت های غیرخال حکم هم ترتیب به این شکل است: اول کارت تک، بعد کارت 10، شاه، 9، 8 و 7.

هدف در این بازی این است که 61 امتیاز کارت یا بیشتر در یک دور بازی کسب کنیم. امتیاز کارت براساس ارزش کارت هایی که در دورها برنده شده اید داده می شود. بیشترین امتیازی که با کارت ها می توان در هر دور بازی کسب کرد برابر با 120 است.

نحوه انجام بازی

به دستی برمی گردیم که کارت هایش را قبلا پخش کرده ام. من کارت ها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید کارت ها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن سمت چپ دست دهنده اولین کسی است که این گزینه را دارد: او می تواند دو کارت وسط را بردارد و این درصورتی است که او فکر کند می تواند 60 امتیاز کارت یا بیشتر کسب کند.

بازیکن شماره 2 از این کار خودداری می کند. بازیکن شماره 3 دو کارت وسط را برمی دارد. حالا او باید در این دور بازی یک هم تیمی انتخاب کند. امتیاز این دو بازیکن با هم جمع می شود و سه بازیکن دیگر بازی هم یک تیم دیگر هستند و امتیازاتشان با هم جمع بسته می شود. حالا کسی که دو کارت وسط را برداشته باید یک کارت تک غیرحکم را اعلام کند.

این بازیکن باید یک کارت غیرخال حکم از همان خال در دست داشته باشد. بازیکن شماره 3 از خال های گشنیز، دل و پیک کارت دارد. ولی کارت تک گشنیز را هم در دست دارد. حالا او می تواند کارت های تک دل یا تک پیک را اعلام کند. بازیکن شماره 3 برای انتخاب هم تیمی، کارت تک دل را انتخاب می کند.

بازیکن شماره 5 این کارت را دارد ولی اعلام نمی کند که هم تیمی بازیکن شماره 3 شده است. تا زمانی که کارت تک دل کشیده نشده، بقیه نباید بدانند هم تیمی کیست. حالا بازیکن شماره 3 باید دو کارتش را انتخاب کند. این دو کارت در محاسبه امتیاز کارت های او حساب می شوند. او کارت های تک گشنیز و شاه پیک را انتخاب کرد.

بازیکن سمت چپ دست دهنده باید دور اول را شروع کند. بازیکن شماره 2 کارت 9 خشت از خال حکم را کشید. سایر بازیکنان باید در صورت امکان از خال حکم کارت بکشند. بازیکن شماره 3 کارت بی بی گشنیز از خال حکم کشید. بازیکنان 4 و 5 و 1 هم از خال حکم پیروی می کنند.

بازیکن شماره 3 برنده می شود. برنده باید دور بعدی را شروع کند. بازیکن شماره 3 کارت 8 خشت خال حکم را می کشد. بازیکن شماره 4 نمی تواند از این خال پیروی کند و می تواند با هر کارتی بازی کند. او کارت 7 گشنیز را انتخاب می کند. بازیکن شماره 5 هم کارت 7 خشت.

بازیکن شماره 1 هم کارت سرباز پیک از خال حکم را می کشد. بازیکن شماره 2 هم کارت سرباز خشت. بازیکن شماره 1 برنده می شود. او دور بعد را با کارت 10 دل شروع می کند. بازیکن شماره 2 هم کارت سرباز دل. بازیکنان شماره 3 و 4 و 5 همه از خال موردنظر پیروی می کنند.

بازیکن شماره 5 کارت تک دل را کشید و حالا همه می دانند که او هم تیمی بازیکن شماره 3 است. بازیکن شماره 2 با کارت رنک بالا برنده می شود. او دور بعد را شروع می کند. دور بازی تا جایی ادامه دارد که با همه کارت ها بازی شود.

امتیازگیری

در پایان دور بازی بازیکنان باید امتیاز کارت هایی که برده اند را حساب کنند. در ضمن بازیکنی که دو کارت را انتخاب و کنار گذاشته بود باید امتیاز آن ها را هم حساب کند. بازیکن شماره 3 اینجا 63 امتیاز کارت دارد. بازیکن شماره 5 که هم تیمی او بود هیچ امتیازی نگرفت. ولی آن ها در یک تیم از 61 امتیاز کارت عبور کردند و برنده این دور بازی شدند.

امتیاز سایر بازیکنان هم که در تیم دیگر بودند مجموعا 57 است. بازیکنان براساس امتیاز کارت هایی که در دور بازی گرفته اند، امتیاز بازی می گیرند. در دور قبلی بازی بازیکنان شماره 3 و 5 در مجموع 63 امتیاز کارت گرفتند.

بازیکن شماره 3 که آن دو کارت وسط را برداشته بود 2 امتیاز بازی و بازیکن شماره 5 هم 1 امتیاز بازی می گیرد. سایر بازیکنان هم نفری یک امتیاز بازی از دست می دهند. برای پایان بازی می توان توافق کرد: بازی تا زمانی ادامه پیدا کند که یک بازیکن به امتیاز بازی مشخص شده برسد یا اینکه به تعدادی مشخص دور بازی انجام شود.

مرور قوانین

راهنمای سریع بازی شیپس هد را می توانید اینجا ببینید. از این راهنما در جریان بازی استفاده کنید تا همه چیز را خوب یاد بگیرید.

بازیکن باید در صورت امکان از خال آغازگر پیروی کند. به یاد داشته باشید که همه کارت های بی بی، سرباز و خشت به عنوان خال حکم در نظر گرفته می شوند. کارت تک غیرحکم که برای انتخاب هم تیمی اعلام می شود را وقتی می توان مورد استفاده قرار داد که هم خال با کارت آغازگر دور باشد یا در آخرین دور از آن دور بازی باشیم.

در گونه ای دیگر از این بازی، بازیکنی که کارت سرباز خشت را دارد هم تیمی بازیکنی است که دو کارت وسط را برداشته است (یعنی لازم نیست آن بازیکن یک کارت تک را اعلام کند تا هم تیمی اش را انتخاب کند). بازیکنی که کارت سرباز خشت را دارد نباید این نکته را اعلام کند تا زمانی که از این کارت در یک دور استفاده کند.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *