تامی آنجلو

چرا بازیکنان پوکر در ارزیابی مهارتشان، دچار توهم برتری می شوند؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر تامی آنجلو در یکی از اظهارنظرهای کنایه آمیزش گفته: «75 درصد بازیکنان...

چرا ترک میز در پوکر یک مهارت است؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر به قلم رابرت وولی – هفته پیش دوباره رخ داد. مشغول...

چطور در پوکر کمتر تحت فشار قرار بگیرید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر راس شرط می کند، نیکول کال می کند و بارنی افزایش می...

چطور Hole Card River بازی کنیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر بازی Hole Card River از جمله بازی های رایج بین بازیکنان...

تامی آنجلو کیست؟

تامی آنجلو پوکرباز کیست؟ پوکر باز یا نویسنده؟ تامی آنجلو در کدام حوزه فعالیت بیشتری داشته است؟ آثار او...

چه طیف دست هایی در پوکر را باید به طور خودکار فولد کرد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکرمطالب به قلم تامی آنجلو فارغ از اینکه چطور پوکر بازی می...

چطور با فولد کردن سریع در پوکر، رقبا را بترسانید و گیج کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – روانشناسی در پوکر در این یادداشت به قلم تامی آنجلو، به مرور...

چرا و چه زمانی باید در پات های لیمپ شده، از موقعیت شرط کوچک فولد کنید؟

در سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال، با تکنیک ها و تاکتیک ها و روانشناسی در پوکرآشنا...