روانشناسی قمار

آیا ارزش دارد در پوکر به دنبال جک پات برویم؟

فرض کنید دور میز پوکری نشسته اید و مشغول یادداشت برداری هستید. در همین موقع، دو نفر از بازیکنان...

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری تاثیر ارابه ای (Bandwagon Effect)

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری دسترس پذیری (Availability Bias)

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری لنگری (Anchoring Effect/Focalism)

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری تاییدی (Confirmation Bias)

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری زیان گریزی (Loss Aversion)

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری مطلوبیت (Desirability Bias)

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری نادیده گرفتن اطلاعات (Probability Neglect)

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...

روانشناسی جامع شرط بندی در فوتبال و معرفی سوگیری های شناختی مرتبط

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...

روانشناسی قمار؛ 5 واقعیت جالب در مورد قمار

قمار یک پدیده روانی جالب است و تحقیقات گسترده ای در مورد چگونگی روندهای روانشناختی در قمار انجام شده...