آشنایی با بازی ورق شیکاگو

بازی شیکاگو در واقع ترکیبی از بازی های پوکر و برنده شدن دورهاست. در این بازی هر چقدر رنک دست پوکر شما بالاتر باشد، امتیاز بیشتری به دست می آورید. توضیحات و آموزش ویدیویی در ادامه آمده است.

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز از این پس در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید. این بازی به 2 تا 4 نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

موارد موردنیاز

52کارت، 2 تا 4 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

به هر بازیکن 5 کارت می دهیم.

هدف

در این بازی هدف این است که با در اختیار داشتن بهترین دست پوکر در هر فاز، امتیاز بیشتری به دست آوریم. در ضمن برنده شدن دور آخر در فاز دورها هم اهمیت زیادی دارد.
تنها کسی که بهترین دست پوکر را در هر فاز دارد، امتیاز می گیرد و میزان این امتیاز هم به رنک دست پوکر بستگی دارد. به برنده آخرین دور در فاز دورها هم 5 امتیاز داده می شود.

این مطلب اختصاصی مجله بخت و اقبال است.

شباهت این بازی به پوکر

این بازی از حیث اهداف شبیه بازی پوکر است، شما باید یکی از حالت های پوکر را در این مسابقه در دست خود جورچین کنید. درآشنایی با دست های پوکر بخش اول و آشنایی با دست های پوکر بخش دوم، می توانید حالات مختلف جورچین دست در پوکر را ببینید.
مطالب مرتبط با پوکر هولدم و سایت های آنلاین پوکر را نیز می توانید در مجله بخت و اقبال دنبال کنید.

نحوه بازی

در فاز اول، بازیکنان تلاش می کنند بهترین دست پوکر را به دست آورند. بازیکن سمت چپ دست دهنده باید آغازگر باشد. بازیکنان باید به هر تعداد که می خواهند کارت کنار بگذارند. دست دهنده هم به آنها کارت می دهد تا تعداد کارت هایشان باز به عدد 5 برسد.

بعد از دست دادن کارت های جدید، بازیکنان باید دست پوکر خود را اعلام کنند یا بگویند پاس. بازیکنی که بالاترین دست پوکر را دارد امتیاز می گیرد.

حالا دوباره بازیکنان باید به هر تعداد که می خواهند کارت کنار بگذارند. دست دهنده هم به آنها کارت های جدید می دهد. بازیکنان باید دست پوکرشان را اعلام کنند یا بگویند پاس. بازیکنی که بالاترین دست پوکر را دارد امتیاز می گیرد.

در دور سوم هم بازیکنان کارت ها را کنار می گذارند و کارت های جدید می گیرند. در این فاز، دورها شروع می شوند. بازیکن سمت چپ دست دهنده شروع می کند و هر بازیکن باید یک کارت جلوی خود بگذارد.

در صورت امکان، بازیکنان باید کارتی از همان خال کارت اول بکشند. بازیکنی که کارتش بالاترین رنک در کارت های خال آغازگر را دارد، برنده دور است. برنده باید دور بعدی را آغاز کند. بازیکنی که برنده آخرین دور می شود، 5 امتیاز می گیرد.

بعد از دور آخر، بازیکنی که بالاترین رنک دست پوکر را دارد، امتیاز می گیرد.

امتیازگیری

 • فلاش سلطنتی (رویال فلاش): 52 امتیاز
 • فلاش مستقیم (استریت فلاش): 8 امتیاز
 • 4 کارت یکسان (کاره): 7 امتیاز
 • فول هاوس: 6 امتیاز
 • فلاش: 5 امتیاز
 • مستقیم (استریت): 4 امتیاز
 • سه کارت یکسان: 3 امتیاز
 • دو جفت: 2 امتیاز
 • یک جفت: 1 امتیاز

پیروزی

اولین بازیکنی که به امتیاز 52 برسد برنده بازی است.

قوانین

 • اگر فکر می کنید می توانید هر 5 دور را در فاز دورها برنده شوید، قبل از دور اول باید بگویید شیکاگو. اگر هر 5 دور را برنده شوید، 15 امتیاز پاداش می گیرید. اگر یک یا چند دور را ببازید و شیکاگو گفته باشید، 15 امتیاز از دست می دهید و دور بازی همانجا تمام می شود. هیچکس از فاز دورها امتیازی نمی گیرد و به آخرین دست پوکر هم امتیازی داده نمی شود. در ضمن، تنها بازیکنی می تواند بگوید شیکاگو که 15 امتیاز داشته باشد چون هیچ بازیکنی حق ندارد در طول بازی به امتیاز منفی برسد.
 • اگر یک بازیکن کارت های یک دست پوکر برنده را بعد از فاز اول یا دوم از هم جدا کند، باید آنها را به همه بازیکنان نشان دهد و بعد، کارت هایی که می خواهد را کنار بگذارد.
 • اگر یک بازیکن بعد از یک دور بازی 46 امتیاز یا بیشتر دارد، او حق ندارد در شروع دور بعدی بازی کارتی کنار بگذارد.

متن ویدیو

این بازی در مورد نحوه بازی ورق شیکاگو است. با مفاهیم کلی و نحوه بازی شروع می کنیم. بعد وارد جزئیات می شویم. این بازی با 2تا4 بازیکن انجام می شود.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

برای این بازی 52 کارت لازم دارید. به هر بازیکن 5 کارت می دهیم.

هدف

هدف در این بازی این است که امتیاز بگیریم. برای گرفتن امتیاز باید در هر فاز بهترین دست پوکر را داشته باشیم و در فاز دورها، برنده دور آخر باشیم. در هر دور بازی تنها بهترین دست پوکر امتیاز می گیرد. این امتیاز هم بر اساس رنک دست پوکر است. به برنده آخرین دور هم 5 امتیاز داده می شود.

دست های پوکر

بهترین دست پوکر فلاش سلطنتی است: از تک تا 10 در یک خال. بعد، فلاش مستقیم که یعنی 5 کارت متوالی در یک خال. بعد از آن، 4 کارت یکسان است. بعدی، فول هاوس است که یعنی 3 کارت یکسان و یک جفت. اگر چند بازیکن فول هاوس داشته باشند، بازیکنی که 3 کارت یکسانش رنک بالاتری دارند برنده است.

بعدی فلاش است یعنی 5 کارت از یک خال. بعدی مستقیم است یعنی 5 کارت متوالی. 3 کارت یکسان، دو جفت و یک جفت هم موارد بعدی هستند. در ضمن کارت تک همیشه بالاست.

نحوه بازی

به دستی که کارت ها را پخش کردم برمی گردیم. من کارت ها را برگردانده ام که آنها را ببینید. در بازی واقعی باید آنها را از رقبا پنهان کنید. در فاز اول بازیکنان سعی می کنند به بهترین دست پوکر برسند. کار را از بازیکن سمت چپ دست دهنده شروع می کنیم و بازیکنان هرچند کارت را که بخواهند کنار می گذارند. بازیکن شماره 2 دو کارت را کنار می گذارد. دست دهنده دو کارت جدید به او می دهد. بازیکن شماره 3 چهار کارت کنار می گذارد. دست دهنده به او چهار کارت می دهد. بازیکن شماره 1 سه کارت کنار می گذارد و سه کارت برمی دارد.

کار را از بازیکن شماره 2 شروع می کنیم و بازیکنان باید دست پوکرشان را اعلام کنند یا بگویند پاس. بازیکن شماره 2 می گوید یک جفت. بازیکن شماره 3 می گوید پاس. بازیکن شماره 1 هم همین طور. برنده فاز اول بازیکن شماره 2 است. فاز 2 هم مثل فاز 1 است. هر بازیکن تعدادی کارت کنار می گذارد. دست دهنده هم به آنها کارت های جدید می دهد. بازیکن شماره 2 دست پوکرش را اعلام می کند و می گوید دو جفت. بازیکن شماره 3 می گوید پاس چون یک جفت او نمی تواند دو جفت بازیکن شماره 2 را شکست دهد. بازیکن شماره 1 هم فقط یک جفت دارد و می گوید پاس. برنده فاز 2 بازیکن شماره 2 است.

فاز 3 هم مثل فازهای قبلی است. قبل از اعلام دست پوکر، فاز دورها باید انجام شود. اینجا هدف این است که آخرین دور را برنده شویم. بازیکن سمت چپ دست دهنده دور اول را شروع می کند. بازیکن شماره 2 کارت سرباز پیک می کشد. بقیه باید در صورت امکان کارتی از خال آغازگر بکشند. بازیکن شماره 3 هم کارت 5 پیک می کشد. بازیکن شماره 1 هم کارت 2 پیک. بازیکن شماره 2 برنده است چون کارتش بالاترین رنک در خال آغازگر را دارد.

برنده باید دور بعدی را شروع کند. دورها همین طور ادامه پیدا می کند. بازیکن شماره 1 دور آخر را برنده می شود و امتیاز مربوطه را می گیرد. حالا که همه دورها تمام شد، کارت های همه مشخص می شود و برنده فاز 3 کسی است که بهترین دست پوکر را دارد. بازیکن شماره 2 دو جفت دارد. بازیکن شماره 3 هم دو جفت دارد. ولی وضعیت بازیکن شماره 2 بهتر است چون جفت بی بی دارد که بالاتر از جفت سرباز (بازیکن شماره 3) است. اما بازیکن شماره 1 برنده فاز 3 است چون سه کارت یکسان دارد (کارت های تک) و این یعنی بالاتر از دست پوکرهای بقیه بازیکنان.

امتیازگیری

هر بازیکنی که در هر فاز بهترین دست پوکر را داشته، امتیاز می گیرد. امتیاز او به اندازه رنک دست پوکرش است. در فاز 1 بازیکن شماره 2 به خاطر جفت، 1 امتیاز گرفت. در فاز 2 بازیکن شماره 2 به خاطر دو جفت، 2 امتیاز گرفت.

بازیکن شماره 1 به خاطر برنده شدن آخرین دور در فاز دورها، 5 امتیاز گرفت. در فاز 3 بازیکن شماره 1 به خاطر سه کارت یکسان، 3 امتیاز گرفت. امتیازها محاسبه می شود. اولین بازیکنی که به امتیاز 52 یا بیشتر برسد برنده است.

مرور قوانین

در فاز دورها، بازیکنان باید در صورت امکان از خال آغازگر کارت بکشند. اگر فکر می کنید می توانید در هر 5 دور فاز دورها برنده شوید،‌ قبل از اولین دور باید بگویید شیکاگو. اگر هر 5 دور را برنده شوید، 15 امتیاز می گیرید. اگر یک یا چند دور را ببازید در حالی که گفته بودید شیکاگو، 15 امتیاز از دست می دهید. همان جا دور بازی تمام می شود. هیچکس از دور فازها امتیاز نمی گیرد و به بهترین دست پوکر هم امتیازی داده نمی شود.

بازیکنی که می خواهد بگوید شیکاگو باید حداقل 15 امتیاز داشته باشد چون هیچ بازیکنی حق ندارد امتیاز منفی داشته باشد. اگر یک بازیکن یک دست پوکر برنده را بعد از فاز اول یا دوم به هم می زند، دست برنده را باید به همه بازیکنان نشان دهد و بعد، کارت های موردنظرش را کنار بگذارد. اگر بازیکنی بعد از یک دور بازی 46 امتیاز یا بیشتر دارد، او نمی تواند در شروع دور بعدی بازی کارت کنار بگذارد.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *