ریاضیات پوکر

جراد انکنمن؛ کارمند بانکی که به قهرمانی در سری‌های جهانی پوکر رسید

چطور با میزان استک های مختلف در پوکر اوماهای محدود به پات بازی کنیم؟

ورق-پاسور-شاه-آس

چرا باید موقع انتخاب دست های اولیه، سایز استک خود را در نظر بگیرید؟

آیا باید به بازی با دیوانه ها ادامه دهید یا سراغ میز پوکر دیگری بروید؟

چطور در اوماهای محدود به پات با نوسان مواجه شویم؟

سه موقعیتی که احتمالا در پوکر اوماهای محدود به پات، بیش از حد لازم کال می کنید

چرا در پوکر هر چیزی قیمت خود را دارد؟

رابطه ذهن زیبا و پوکر بی نقص چیست؟

بازیکنان پوکر چه زمانی باید برای استراحت و سرویس بهداشتی! از پای میز بلند شوند؟

بیل چن؛ یک استاد ریاضی در دنیای پوکر