لیمپ کردن در پوکر

چطور بازیکنان شل-منفعلِ پوکر را شکست دهیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر به قلم متیو پیت – در حالی که بازی برابر بازیکنان...

چطور با لیمپ کردن از موقعیت های آخر، رقبا را گیج کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر و استراتژی پوکر و تاکتیک پوکر لیمپ کردن (اگر به جای رِیز کردن فقط...

آیا لیمپ کردن در پیش فلاپ، نشان از ضعف در پوکر است؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: ریاضیات پوکر – روانشناسی پوکر – استراتژی پوکر لیمپ کردن (اگر به جای رِیز کردن فقط مبلغ بیگ...

پنج توصیه مهم وقتی در پوکر با استک کوچک بازی می کنید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر و استراتژی پوکر بسیاری از بازیکنان بازی های نقدی پوکر معمولا با استکی به...

چطور در پوکر کمتر تحت فشار قرار بگیرید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر راس شرط می کند، نیکول کال می کند و بارنی افزایش می...

ده توصیه برای اینکه چطور لیمپ کنندگان را در پوکر نابود کنیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر لیمپ کردن (اگر به جای رِیز کردن فقط مبلغ بیگ بلایند...

آخرین پول در پات یا LMIP چیست؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر تردید کمتر، اطمینان بیشتر. فکر دوباره کمتر، ایمان بیشتر. پشیمانی کمتر،...

الگوهای رایج در پوکر را بشناسید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر در این یادداشت به قلم کارلوس ولچ، الگوهای...

چرا و چه زمانی باید در پات های لیمپ شده، از موقعیت شرط کوچک فولد کنید؟

در سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال، با تکنیک ها و تاکتیک ها و روانشناسی در پوکرآشنا...